آل سعود

سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه عربستان سعودی نسبت به تغییر چند مهره کلیدی در میان پست های مهم دولتی در این کشور اقدام کرد. پادشاه عربستان سعودی امیر مقرن بن عبدالعزیز، برادر ناتنی خود را که ولیعهد و دومین نفر در سلسله پادشاهی عربستان بود را کنار گذاشت و برادرزاده اش، محمد بن نایف را جایگزین او کرد. در عربستان سعودی، پادشاه سمت نخست وزیری را هم در دست دارد و معمولا ولیعهد به عنوان نایب اول نخست وزیر، عهده دار امور اجرایی می شود.