آزادگان نجران

نیروهای جنبش مخالف "آزادگان نجران"، فرودگاه شهر نجران مرکز استان نجران در جنوب عربستان سعودی را تصرف کردند.