آتشبار

آزمایشات ارتشی مجتمع رباتی متحرک ساخته شده برای حفاظت و دفاع از تاسیسات نیروهای موشکی استراتژیک روسیه در جریان رزمایش فرماندهی این نیروها آغاز شد.

ویژگی این رزمایش استفاده از پیچیده ترین سیستم های رباتی برای مقابله با گروه های خرابکار است.

مجتمع رباتی برای شناسایی، کشف و نابود سازی اهداف ثابت و متحرک، حمایت آتشی یگان ها و نگهبانی و حفاظت از تاسیسات مهم در ترکیب سیستم های خودکار حفاظت و حراست در نظر گرفته شده است.