همایش معماری دفاعی امنیتی

بسمه تعالی

دانشگاه وپژوهشگاه عالی دفاع ملی وتحقیقات راهبردی

پژوهشکده دکترین، ترازیابی و معماری

گروه معماری و طراحی دفاعی امنیتی نظام اسلامی

آنچه ازمعماری باید آموخت

گفتارهفدهم

معماری سازمانی

(تئوری سازی ونظریه پردازی)

اردیبهشت 1397

بسمه تعالی

بسمه تعالی

دانشگاه وپژوهشگاه عالی دفاع ملی وتحقیقات راهبردی

پژوهشکده دکترین، ترازیابی و معماری

گروه معماری و طراحی دفاعی امنیتی نظام اسلامی

آنچه ازمعماری باید آموخت

گفتارپانزدهم

معماری سازمانی

(فرایندهای وضعیت جاری)

اردیبهشت 1397

بسمه تعالی

بسمه تعالی

دانشگاه وپژوهشگاه عالی دفاع ملی وتحقیقات راهبردی

پژوهشکده دکترین، ترازیابی و معماری

گروه معماری و طراحی دفاعی امنیتی نظام اسلامی

آنچه ازمعماری باید آموخت

گفتارچهاردهم

معماری سازمانی

(اصول معماری کسب وکار)

اردیبهشت 1397

بسمه تعالی

بسمه تعالی

دانشگاه وپژوهشگاه عالی دفاع ملی وتحقیقات راهبردی

پژوهشکده دکترین، ترازیابی و معماری

گروه معماری و طراحی دفاعی امنیتی نظام اسلامی

آنچه ازمعماری باید آموخت

گفتارسیزدهم

معماری سازمانی

(رویکردها،اصول)

اردیبهشت 1397

بسمه تعالی

بسمه تعالی

دانشگاه وپژوهشگاه عالی دفاع ملی وتحقیقات راهبردی

پژوهشکده دکترین، ترازیابی و معماری

گروه معماری و طراحی دفاعی امنیتی نظام اسلامی

آنچه ازمعماری باید آموخت

گفتاردوازدهم

معماری سازمانی

بسمه تعالی

دانشگاه وپژوهشگاه عالی دفاع ملی وتحقیقات راهبردی

پژوهشکده دکترین، ترازیابی و معماری

گروه معماری و طراحی دفاعی امنیتی نظام اسلامی

آنچه ازمعماری باید آموخت

گفتاریازدهم

معماری سازمانی

بخش مدل مرجع فني دفاعي

اردیبهشت 1397

بسمه تعالی

دانشگاه وپژوهشگاه عالی دفاع ملی وتحقیقات راهبردی

پژوهشکده دکترین، ترازیابی و معماری

گروه معماری و طراحی دفاعی امنیتی نظام اسلامی

آنچه ازمعماری باید آموخت

گفتاردهم

چارچوب های معماری سازمانی

برنامه‌ریزی معماري سازمان

اردیبهشت 13

بسمه تعالی

بسمه تعالی

دانشگاه وپژوهشگاه عالی دفاع ملی وتحقیقات راهبردی

پژوهشکده دکترین ، ترازیابی و معماری

گروه معماری و طراحی دفاعی امنیتی نظام اسلامی

آنچه ازمعماری باید آموخت

گفتار نهم

چارچوب های معماری سازمانی

چارچوب معماری سازمانی گروه باز توگاف

چارچوب گارتنر

اردیبهشت 1397

بسمه تعالی

دانشگاه وپژوهشگاه عالی دفاع ملی وتحقیقات راهبردی

پژوهشکده دکترین ، ترازیابی و معماری

گروه معماری و طراحی دفاعی امنیتی نظام اسلامی

آنچه ازمعماری باید آموخت

گفتار هشتم

چارچوب های معماری سازمانی

  • چارچوب معماری سازمانی خزانه­داری
  • چارچوب وزارت دفاع یا C4ISR

اردیبهشت 1397

بسمه تعالی

دانشگاه وپژوهشگاه عالی دفاع ملی وتحقیقات راهبردی

پژوهشکده دکترین ، ترازیابی و معماری

گروه معماری و طراحی دفاعی امنیتی نظام اسلامی

آنچه ازمعماری باید آموخت

گفتار هفتم

چارچوب های معماری سازمانی

(چارچوب معماری سازمانی فدرال)

اردیبهشت 1397

بسمه تعالی

صفحه‌ها