XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX معماری و طراحی دانا | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

معماری و طراحی دانا

بسمه تعالی

 

معماری سازمانی کشوری (معماری امنیت ملی)چیست ؟