(مدیریت) نمای راهبردی

گزارش نشست راهبردي _ گروه مديريت راهبردي و منابع انساني
بررسي راهكارهاي عملياتي نمودن سياست هاي كلي نظام اداري در حوزة دفاعي كشور
ارائه کننده: دکتر مهدی ناظمی

گزارش نشست راهبردي _ گروه مديريت راهبردي و منابع انساني
بررسي نگاه نوين به مديريت منابع انساني در نيروهاي مسلح
ارائه كننده: سردار هرتضي خسر يٍ

 

گزارش نشست هم اندیشی- گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی 
ايران در راهبرد و سياست خارجي اوباما
ارائه کننده: دکتر ابراهيم متقی و دکتر کيهان برزگر

گزارش نشست هماندیشی - گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی
مروري بر سىد برنامه اول  فعاليت هاي فرهىگي بين المللي ج.ا.ايران
 

گزارش نشست هماندیشی - گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی
ارائه الگوي مناسب سازمان يادگيرنذه در سطوح مختلف صف و ستاد
 

گزارش نشست هماندیشی - گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی
نظام بازنشستگي نيروهاي هسلح: چالش ها و تهديدهاي آن در چشن انداز بيست ساله كشور
 

گزارش نشست هم اندیشی - گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی
مديريت دانش: رهيافت كليدي

گزارش جلسه هم انديشي پيرامون
قانون جديد نظام وظيفه عمومي و چالش هاي فراروي آن
 

صفحه‌ها