(مدیریت) نمای راهبردی

گزارش نشست راهبردي – گروه مديريت راهبردي و منابع انساني
نقش مهندسي فرهنگي در استحكام ساخت دروني نظام

گزارش نشست راهبردي- گروه مديريت راهبردي و منابع انساني 

سیاست های کلی نظام اداری
 

گزارش نشست راهبردي – گروه مديريت راهبردي و منابع انساني
آشنایی با نظام آموزشی ارتش ترکیه
ارائه كننده: دكتر محسن مراديان

گزارش نشست راهبردي – گروه مديريت راهبردي و منابع انساني
بررسی ساختار آموزش ارتش پاکستان
ارائه كننده: وجيه الله درويشي

گزارش نشست راهبردي- گروه مديريت راهبردي و منابع انساني 
تأثیر جهان بینی در سبک زندگی

گزارش نشست راهبردي – گروه مديريت راهبردي و منابع انساني
توانمندسازی کارکنان (ضرورت ها و الزام ها)

کارگروه روابط خارجی
گزارش پنجمین اجلاس امنیتی شیانگشان در چین
(برد _ برد از طریق همکاری؛ ایجاد یک جامعه آسیایی مبتنی بر همکاری مشترک)

گزارش نشست راهبردي – گروه مديريت راهبردي و منابع انساني
شاخص هاي اندازه گيري بهره وري و ضرورت تدوين آنها در نيروهاي مسلح

گزارش نشست هم -اندیشی گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی 
بررسی تطبیقی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان در سازمانهای چند کشورجهان
ارائه کننده: امیر سرتیپ دوم بازنشسته دکتر احمد سنجري

گزارش نشست هم-اندیشی گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی 
راهبردهاي توسعه خلاقيت در سازمان هاي نيروهاي مسلح
ارائه کننده: مهندس عسگر غنی

صفحه‌ها