(مدیریت) نمای راهبردی

گزارش نشست هم-اندیشی گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی 
سکوت سازمانی عامل کاهش بهره وری
منابع انسانی در سازمانها
ارائه کننده: سرهنگ دکتر محمدرضا خسروي
سال سیزدهم، شماره 8، شماره مسلسل 362، اردیبهشت 1395

گزارش نشست هم انديشي – گروه مديريت راهبردي و منابع انساني
الگوی مفهومی سبک زندگی اسلامی
حجت الاسلام دكتر علي ذوعلم
سال سیزدهم، شماره 105، شماره مسلسل 354، اسفندهاه 1394

گزارش نشست هم اندیشی – گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی
معرفی الگوی بهرهوری فرماندهان از ديدگاه قرآن کريم
ارائه کننده: سرهنگ دکتر سورنا کیانی
سال سیزدهم، شماره 104 ، شماره مسلسل 353، اسفندماه 1394

گزارش نشست هماندیشی - گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی
وضعیت سبک زندگی اسلامی در نیروهای مسلح
ارائه کننده: سرهنگ دکتر موسی شعبانپور
سال سیزدهم، شماره 100، شماره مسلسل 349، اسفندماه 1394

گسارش نشست هم انديشي- گروه هديريت راهبردي و هنابع انساني 
نگاهی کاربردی به نظام توسعة آموزش 

امیر سرتیپ دوم بازنشسته مرحوم عزت ا..عباسی
امیر سرتیپ دوم بازنشسته علی اکبر شوقی

گزارش نشست راهبردي - گروه مديريت راهبردي و منابع انساني 
سیاست های کلی علن و فناوری ابلاغیفرهاندهی هعظن کل قوا و اجرایی سازی آن در نظام آهوزشی نیروهای هسلح
دکتر محمد حسین قزل اياغ

گزارش نشست راهبردي – گروه مديريت راهبردي و منابع انساني
هویت یابی سازمانی در نیروهای مسلح
ارائه کننده: دکتر مصطفی لطفی جلال آبادی

گزارش نشست راهبردي – گروه مديريت راهبردي و منابع انساني
هویت یابی سازمانی در نیروهای مسلح
ارائه کننده: دکتر مصطفی لطفی جلال آبادی

گزارش نشست هم اندیشی – گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی
نقش مهندسي ارزش در بهره وري منابع انساني نیروهاي مسلح
ارائه کننده: دکتر ابراهیم شیرعلی نیا

گزارش نشست هم اندیشی – گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی
فرهنگ و پیوست فرهنگی از دیدگاه مقام معظم رهبری
ارائه کننده: دکتر حسن بنیانیان

صفحه‌ها