(مدیریت) نمای راهبردی

گزارش نشست هم اندیشی گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی 
بررسی چالشهای نظام پرداخت در نیروهای مسلح
ارائه کننده: سردار سرتیپ دوم پاسدار احمد دهقان نیري
سال چهاردهم، شماره 95، شماره مسلسل 449، شهریورهاه 1395

گزارش نشست هم اندیشی  گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی
نقش مدیریت جهادی در شرایط پس از تحریم
ارائه کننده: دکتر احسان خاندوزي
سال چهاردهم، شماره 89، شماره مسلسل 443، شهریورماه 1395

گزارش نشست هم-اندیشی گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی 
مدیریت جهادی در صنعت برق کشور
ارائه کننده: دکتر عباس علیآبادي
سال چهاردهم، شماره 81، شماره مسلسل 435، شهریورماه 1395

گزارش نشست هم-اندیشی  گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی
معرفی تجربیات مدیریت جهادی شرکت صا ایران
(با تأکید بر دوران دفاع مقدس)
ارائه کننده : دکتر محمدجمال رازقی
سال چهاردهم، شماره 80، شماره مسلسل 434، شهریورماه 1395

گزارش نشست هم-اندیشی  گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی
معرفی الگوی مدیریت جهادی
(مبتنی بر فعالیت های سردار شهید حسن طهرانی مقدم در صنایع موشکی)
ارائه کننده: دکتر سیدرضا حجازي
سال چهاردهم، شماره 70، شماره مسلسل 424، شهریورماه 1395

گزارش میز تخصصی گروه مديريت راهبردي و منابع انسانی 
هوش هیجانی و تأثیر آن بر بهره وری سرمایه های
انسانی در سازمانها
ارائه کننده: دکتر داوود فريدپور
سال چهاردهم، شماره 40، شماره مسلسل 490 ، خردادماه 1395

گزارش نشست هم-اندیشی گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی
چالش هاي بهكارگيري بهينۀ سربازان دانش آموخته
دانشگاهها در نيروهاي مسلح
ارائه کننده: سردار سرتیپ دوم پاسدار موسی کمالی
سال چهاردهم، شماره 31، شماره مسلسل 385، خردادماه 1395

گزارش نشست هم-اندیشی گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی 
نگرشي بر تعالي فرماندهان و مديران نیروهای مسلح
از ديدگاه قرآن کريم
ارائه کننده: سرهنگ پاسدار دکتر اکبر نوري
سال چهاردهم، شماره 25، شماره مسلسل 379، خردادماه 1395

گزارش نشست هم-اندیشی گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی
فرهنگ از ديدگاه امام خامنه ای و جايگاه
راهبردی آن در نیروهای مسلح
ارائهکننده: دکتر مهدي محمديزاده
سال چهاردهم، شمار 10، شماره مسلسل 364، اردیبهشتماه 1395

گزارش نشست هم-اندیشی گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی 
مدیریت جهادی
ارائه کننده: سرتیپ پاسدار دکتر سیدعلی حسینی تاش
سال چهاردهم، شماره 9، شماره مسلسل 363 ، اردیبهشت ماه 1395

صفحه‌ها