(مدیریت) نمای راهبردی

گسارش نشست هم انديشي- گروه هديريت راهبردي و هنابع انساني 
نگاهی کاربردی به نظام توسعة آموزش 

امیر سرتیپ دوم بازنشسته مرحوم عزت ا..عباسی
امیر سرتیپ دوم بازنشسته علی اکبر شوقی

گزارش نشست راهبردي - گروه مديريت راهبردي و منابع انساني 
سیاست های کلی علن و فناوری ابلاغیفرهاندهی هعظن کل قوا و اجرایی سازی آن در نظام آهوزشی نیروهای هسلح
دکتر محمد حسین قزل اياغ

گزارش نشست راهبردي – گروه مديريت راهبردي و منابع انساني
هویت یابی سازمانی در نیروهای مسلح
ارائه کننده: دکتر مصطفی لطفی جلال آبادی

گزارش نشست راهبردي – گروه مديريت راهبردي و منابع انساني
هویت یابی سازمانی در نیروهای مسلح
ارائه کننده: دکتر مصطفی لطفی جلال آبادی

گزارش نشست هم اندیشی – گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی
نقش مهندسي ارزش در بهره وري منابع انساني نیروهاي مسلح
ارائه کننده: دکتر ابراهیم شیرعلی نیا

گزارش نشست هم اندیشی – گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی
فرهنگ و پیوست فرهنگی از دیدگاه مقام معظم رهبری
ارائه کننده: دکتر حسن بنیانیان

گزارش نشست راهبردي – گروه مديريت راهبردي و منابع انساني
نقش مهندسي فرهنگي در استحكام ساخت دروني نظام

گزارش نشست راهبردي- گروه مديريت راهبردي و منابع انساني 

سیاست های کلی نظام اداری
 

گزارش نشست راهبردي – گروه مديريت راهبردي و منابع انساني
آشنایی با نظام آموزشی ارتش ترکیه
ارائه كننده: دكتر محسن مراديان

گزارش نشست راهبردي – گروه مديريت راهبردي و منابع انساني
بررسی ساختار آموزش ارتش پاکستان
ارائه كننده: وجيه الله درويشي

صفحه‌ها