(مدیریت) ترجمه کتاب

ترجمه کتاب: The Center for Creative Leadership Handbook of Coaching in Organizations

ترجمه کتاب رهبری خلاق کتابچه مربیگری در سازمان ها

ترجمه کتاب: Enterprise-wide Strategic Management

ترجمه کتاب مدیریت استراتژیک در سطح سازمان

ترجمه کتاب: Handbook of Workplace Assessment

ترجمه کتاب راهنمای ارزیابی محیط کار

ترجمه کتاب: Human Resources Management

ترجمه کتاب مدیریت منابع انسانی

ترجمه کتاب: Human Resource Management and Technological Challenges

ترجمه کتاب مدیریت منابع انسانی و چالش های فناوری

ترجمه کتاب : Managing Human Resources

ترجمه کتاب مدیریت منابع انسانی

 

ترجمه کتاب : Government e-Strategic Planning and Management

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک الکترونیک دولتی

 

ترجمه کتاب : PEOPLE RESOURCING Contemporary HRM in practice

 

 

 

ترجمه کتاب:Portfolio Decision Analysis

 

تحلیل تصمیم سبد دارایی
(روش هایی بهبود یافته برای تخصیص منابع)

اکنون استفاده از ابزار های پیشرفته ریاضیاتی در امور مالی مدرن مرسوم است. محققان و پژوهشگران به طور معمول شبیه سازی هایی می کنند و یا معادلات دیفرانسیل هایی را حل میکنند تا امنیت را ارزش گزاری کرده ، ریسک را برآورده کرده و یا استراتژی های مناسبی را مشخص کنند

 

صفحه‌ها