(مدیریت)نشست علمی

 در تاریخ 30/03/96 نشست هم­اندیشی با دعوت "میز بهره­وری منابع انسانی" گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط " جناب ناخدا یکم دکتر ناصر پورصادق " (جانشین محترم معاون پژوهش دانشگاه عالی دفاع ملّی) با حضور جمعی از فرماندهان، مدیران، کارشناسان­ارشد، صاحب­نظران و مدعوین محترم از واحدها و سازمان­های مختلف ستادکل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر واحدها و سازمان­های کشوری و لشکری در محل سالن جلسات م

در تاریخ 28/03/96 نشست هم­اندیشی با دعوت "میز بسیج ـ کمیتۀ فرهنگی" گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط " جناب آقای دکتر سید محمّدیاشار نادری " (مدیر محترم امور اجتماعی معاونت فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین) با حضور جمعی از فرماندهان، مدیران، کارشناسان­ارشد، صاحب­نظران و مدعوین محترم از واحدها و سازمان­های مختلف ستادکل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر واحدها و

در تاریخ 24/03/96 نشست هم­اندیشی با دعوت "میز تربیت و آموزش" گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط " سردار سرتیپ­دوم پاسدار دکتر حسن بختیاری " (عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا) با حضور جمعی از فرماندهان، مدیران، کارشناسان­ارشد، صاحب­نظران و مدعوین محترم از واحدها و سازمان­های مختلف ستادکل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر واحدها و سازمان­های کشوری و لشکری در محل سالن جلسات

در تاریخ 23/03/96 نشست هم­اندیشی با دعوت "میز سرباز و سربازی" گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط " سردار سرتیپ­دوم پاسدار دکتر عباس چهاردولی " (عضو محترم هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملّی) با حضور جمعی از فرماندهان، مدیران، کارشناسان­ارشد، صاحب­نظران و مدعوین محترم از واحدها و سازمان­های مختلف ستادکل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر واحدها و سازمان­های کشوری و لشکری در محل سالن جلسات مرکز

این نشست با دعوت "میز فرهنگ دفاعی" گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط "جناب آقای دکتر محمدعلی رمضانی استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)" با حضور جمعی از فرماندهان، مدیران، کارشناسان ارشد، صاحب­نظران و مدعوین محترم از واحدها و سازمان­های مختلف ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش ج. ا. ا. ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی ن. م. ، نیروی انتظامی ج. ا. ا. و سایر واحدها و سازمان­های لشکری و کشوریدر محل سالن جلسات مرکز در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد؛

در این نشست آقای ابوالقاسم شعبانی مطالب را درخصوص محورهای ارائه نمودند:

در این نشست آقایان جناب سرهنگ مهندس مسعود حشمتی‌پور و جناب آقای حسن گل‌سفید علوی مطالب را درخصوص محورهای ارائه نمودند:

در تاریخ 06/09/95 نشست هم­اندیشی با دعوت " میز فرهنگ و رفتار سازمانی" گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط جناب آقای دکتر صمد بارانی (عضو محترم هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری نهاجا) و با حضور جمعی از فرماندهان، مدیران، کارشناسان­ارشد، صاحب­نظران و مدعوین محترم از واحدها و سازمان­های مختلف ستادکل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر واحدها و سازمان­های کشوری

 در تاریخ 19/08/95 نشست هم­اندیشی با دعوت " میز بسیج " گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط جناب آقای دکتر حمید ابیا (دبیر گروه دشمن­شناسی و دفاع مقدس پژوهشکده علوم نظامی و مهندسی دفاع مقدس) و با حضور جمعی از فرماندهان، مدیران، کارشناسان­ارشد، صاحب­نظران و مدعوین محترم از واحدها و سازمان­های مختلف ستادکل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر واحدها و سازمان­های

صفحه‌ها