(مدیریت)نشست علمی

در تاریخ 04/09/1396 نشست هم‌اندیشی با دعوت " میز بازنشستگی و بازنشستگان " گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط " جناب آقای دکتر علی حیدری " (نایب محترم رئیس هیئت مدیرۀ سازمان تآمین اجتماعی کشور) با حضور جمعی از مسئولان، صاحب‌نظران و مدعوین محترم نیروهای مسلح و سایر واحدها و سازمان‌های کشوری در محل سالن جلسات مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی واقع در دانشگاه عالی دفاع ملّی برگزار شد.

در تاریخ 20/08/1396 نشست هم‌اندیشی با دعوت " میز بازنشستگی و بازنشستگان " گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط " جناب آقای دکتر صابر شیبانی " (عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و مشاور مدیرعامل ساتا) با حضور جمعی از مسئولان، صاحب‌نظران و مدعوین محترم نیروهای مسلح و سایر واحدها و سازمان‌های کشوری در محل سالن جلسات مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی واقع در دانشگاه عالی دفاع ملّی برگزار شد.

در تاریخ 15/08/1396 نشست هم‌اندیشی با دعوت " میز مدیریت دانش " گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط " جناب آقای مجید فخری " با حضور جمعی از مسئولان، صاحب‌نظران و مدعوین محترم نیروهای مسلح و سایر واحدها و سازمان‌های کشوری در محل سالن جلسات مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی واقع در دانشگاه عالی دفاع ملّی برگزار شد.

در این نشست ابتدا " جناب آقای فخری " با کمک پاورپوینت مطالبی را درخصوص محورهای زیر ارائه فرمودند:

 

 در تاریخ 14/08/1396 نشست هم‌اندیشی با دعوت " میز سرباز و سربازی " گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط " جناب آقای دکتر مرتضی انوشه " (عضو محترم هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین) با حضور جمعی از فرماندهان، مدیران، کارشناسان‌ارشد، صاحب‌نظران و مدعوین محترم از واحدها و سازمان‌های مختلف نیروهای مسلح و سایر واحدها و سازمان‌های کشوری در محل سالن جلسات مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی واقع در دانشگاه عالی دفاع ملّی برگزار شد.

در تاریخ 13/08/1396 نشست هم‌اندیشی با دعوت " میز فرهنگ و رفتار سازمانی " گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط " جناب آقای دکتر حسن بنیانیان " (عضو محترم دبیرخانۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس میز فرهنگ و رفتار سازمانی مرکز) با حضور جمعی از فرماندهان، مدیران، کارشناسان‌ارشد، صاحب‌نظران و مدعوین محترم از واحدها و سازمان‌های مختلف نیروهای مسلح و سایر واحدها و سازمان‌های کشوری در محل سالن جلسات مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی واقع در دانشگاه عالی دفاع ملّی برگزار شد.

در تاریخ 09/08/1396 نشست هم‌اندیشی با دعوت " میز سرباز و سربازی " گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط " جناب آقای دکتر سیدعلی ایازی " با حضور جمعی از فرماندهان، مدیران، کارشناسان‌ارشد، صاحب‌نظران و مدعوین محترم از واحدها و سازمان‌های مختلف نیروهای مسلح و سایر واحدها و سازمان‌های کشوری در محل سالن جلسات مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی واقع در دانشگاه عالی دفاع ملّی برگزار شد.

در تاریخ 08/08/1396 کارگاه آموزشی به مدّت 4 ساعت با دعوت " میز مدیریت دانش " گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط " جناب آقای مهندس سیدمحمّد عبداللهی " با حضور جمعی از فرماندهان، مدیران، کارشناسان‌ارشد، صاحب‌نظران و مدعوین محترم از واحدها و سازمان‌های مختلف نیروهای مسلح و سایر واحدها و سازمان‌های کشوری در محل سالن جلسات مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی واقع در دانشگاه عالی دفاع ملّی برگزار شد.

در تاریخ 06/08/1396 نشست هم‌اندیشی با دعوت " میز مدیریت جهادی " گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط " جناب آقای احمد بزرگیان " با حضور جمعی از فرماندهان، مدیران، کارشناسان‌ارشد، صاحب‌نظران و مدعوین محترم از واحدها و سازمان‌های مختلف نیروهای مسلح و سایر واحدها و سازمان‌های کشوری در محل سالن جلسات مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی واقع در دانشگاه عالی دفاع ملّی برگزار شد.

در این نشست ابتدا " جناب آقای بزرگیان " با کمک پاورپوینت مطالبی را درخصوص محورهای زیر ارائه فرمودند:

در تاریخ 14/06/1396 نشست هم‌اندیشی با دعوت " میز فرهنگ دفاعی " گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط " جناب آقای دکتر یاسر شیخ‌ویسی " با حضور جمعی از فرماندهان، مدیران، کارشناسان‌ارشد، صاحب‌نظران و مدعوین محترم از واحدها و سازمان‌های مختلف نیروهای مسلح و سایر واحدها و سازمان‌های کشوری در محل سالن جلسات مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی واقع در دانشگاه عالی دفاع ملّی برگزار شد.

صفحه‌ها