(بررسی محیط پیرامونی) کسر خدمت سربازی

نتایج پژوهش نیز بیان می دارد منطقه ی خزر یکی از آن مناطقی است که بر اهمیت ژئوپلتیکی و ژئواکونومیک آن افزوده گردیده است.در واقع منطقه خزر به عنوان حـلقه اتـصال‌ آسـيا‌ به اروپا و آسياي شمالي به جنوبي پس از جنگ سرد از يک موقعيت ژئوپلتيک و ژئواکونوميک حساس برخوردار شد. فروپاشي کمونيسم در شوروي و ظـهور ‌ ‌چـهار جمهوري جديد در حاشيه درياي‌ خزر‌ از يک سو و بين المللي شدن اهميت منابع غني هيدروکربني نـهفته در اين دريا از عمليات اکتشاف و حفاري گرفته تا چگونگي انتقال آن به بازارهاي مصرف از سويي ديگر‌ به‌ يکباره‌ اين منطقه از منزلت سـياسي‌، اقتصادي‌ و امنيتي‌ ويژه اي برخوردار شد.

تحقیق انجام شده با عنوان بررسی تهدیدهای داعش علیه ایران از طریق فضای مجازی (با تاکید بر حوزه­ی فرهنگی - اجتماعی)، با اهداف زیر طرح­ریزی شد:

ترکیه با توجه به تحولات پس از دوران جنگ سرد، منافع خود را در نزدیکی با «ایالات متحده» و متحد استراتژیک آن در منطقه یعنی «رژیم صهیونیستی» دید.

هرچند ذخایر گازی رژیم صهیونیستی از ذخایر ایران و روسیه بسیار کم­تر است اما به هر حال این میزان گاز، وضعیت انرژی و اقتصاد این رژیم را به شدت بهبود خواهد بخشید و رژیم صهیونیستی مانند گذشته کشور وارد کننده گاز نخواهد بود بلکه به کشوری مستقل تبدیل خواهد شد و همچنین می­تواند به عنوان صادر کننده انرژی مطرح شود. عدم وابستگی یک کشور به دیگران امنیت آن کشور را تأمین نموده و رژیم صهیونیستی قدرت بیشتری در منطقه خواهد داشت.