(امنیت) میز تخصصی

اهم مباحث مطرح شده در جلسه:

1- شبکه رهبران جوان جهانی و همچنین شبکه رهبران شکل­دهند جهانی، زیر مجموعه مجمع جهانی اقتصاد می­باشند. رویکرد و تمرکز اصلی شبکه رهبران جوان جهانی (YGl)، انتقال مفاهیم و نهادینه کردن ادبیات جهان سرمایه­داری در قشر جوان نخبه است.

نوع نشریه: