(طرح و برنامه)روزنگار راهبردی

روابط ضد تروریسم ایالات متحده و عربستان

بخش دوم و پایانی

درک رابطه عربستان سعودی با تروریسم امری دشوار است. بیشتر این حمایت ها از سوی بازیگران غیردولتی صورت می گیرد. این موضوع البته از دولت سعودی سلب مسئولیت نمی کند. چراکه این بازیگران غیر دولتی از روابط متنوعی با دولت سعودی برخوردار هستند. برخی از آنها مورد حمایت و وابسته به مقامات رسمی بوده و برخی دیگر روابط نزدیکی با روحانیان ارشد وهابی سعودی دارند. عده اندکی نیز کاملا از نهادهای دولتی مستقل بوده و در واقع به نوعی مخالف حاکمیت سعودی می باشند.