تحلیل مسائل راهبردی

ارائه کننده: روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نشست مشترک مسئولین دانشگاه و مرکز با همکاران پژوهشی واعضای میزهای اندیشه ورزی در تاریخ سی‌ویکم فروردین ماه 1396 در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار گردید.

ارائه کننده: گروه محیط پیرامونی و بین‌الملل

در  منطقه غرب آسیا، 6 روند (شامل سه روند اصلی و سه خرده روند) قابل شناسایی است:

ارائه کننده: گروه محیط پیرامونی و بین‌الملل

قانون ISA:

ارائه کننده: گروه محیط پیرامونی و بین‌الملل

روابط مصر و عربستان:

مواضع ترامپ در مورد مسایل و تحولات منطقه غرب آسیا را می توان در ۴ محور زیر قرار داد:

تهدیدهای جریان سلفی برای اهل سنت داخل کشور:

سرتيپ پاسدار يعقوب زهدي

گزاره اول

صفحه‌ها