برگزاری همایش

پوستر همایش ملی واکاوی تهدیدهای نوپدید دفاعی نظامی